Aplikasi Maqasid Syariah Terhadap Pentafsiran Ayat Hukum Arak Dalam Tafsir al-Azhar

Authors

  • Mohd Fazali Abdul Manas Fakulti Sains Kemanusiaan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjung Malim, Perak, Malaysia
  • Abd Rahman Abd Ghani Fakulti Sains Kemanusiaan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjung Malim, Perak, Malaysia
  • Mohd Noor Daud Fakulti Sains Kemanusiaan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjung Malim, Perak, Malaysia

DOI:

https://doi.org/10.11113/sh.v10n3-4.1549

Keywords:

Aplication, maqasid syariah, verses of alcohol law, hamka, tafsir al-azhar

Abstract

This  study   aimed  to  identify  of  maqasid  syariah  and   its  importance  in  the  interpretation  of  laws  in  the  Quranic  verses.   This  study  also  aimed  to  analyze  maqasid  syariah  in  the  interpretation of  alcohol laws in the Quran  verses which were applied by Hamka  in Tafsir  al-Azhar.  This study used texts and contents analyses. Inductive, deductive and comparative methods were also used to analyze the data. The  main result  of  this  study showed  that  the maqasid  syariah  was  applied  by  mufassir  in  interpretation  of the  laws  in  the  Quran  verses.  The  study found  that  Hamka  has  applied  the  maqasid  syariah  in  the interpretation  of  alcohol  laws in  the  Quran  verses  in  Tafsir  al-Azhar.  This  study concludes  that the application  of  maqasid  syariah  in  the  interpretation  of  law verses in  the  Quran should be emphasized  by mufassir.  The collection of law verses is important to facilitate Muslims to refer and practice them. The implication  is that the study has  created  a  maqasidi  thematic  interpretation  methodology  and  it  can  be  used  as  a  method  to interpret law verses in the Quran.

References

‘Abd al-Hamid al-Susuwah. (t.t). al-Asas al-‘Ammah li Fahm al-Nas al-Syar‘i. Sanaa: Dar al-Jami‘at al-Yamaniyyah.

‘Abd al-Qadir ‘Audah. (2000). al-Tasyri’ al-Jina’i al-Islami. Beirut: Muassasah al-Risalah.

‘Abd al-Karim Zaydan. (1993). al-Wajiz fi Usul al-Fiqh. Kaherah: Dar al-Tawzi‘ wa al-Nasyr.

Ahmad al-Raysuni. (2010). Nazariyat al-Maqasid ‘ind al-Imam al-Syatibi. Kaherah: Dar al-Hikmah li al-Naysr wa al-Tawzi‘.

Ahmad al-Raysuni. (2014). Min ‘Alam al-Fikr al-Maqasidi. Kaherah: Dar al-Kalimah li al-Nasyr wa al-Tawzi‘.

Ahmad al-Raysuni. (2014). Al-Fikr al-Maqasidi Qawaiduh wa Fawaiduh. Kaherah: Dar al-Kalimah li al-Nasyr wa al-Tawzi‘.

Ahmad al-Mustafa al-Maraghi. (1998). Tafsir al-Maraghi. Beirut: Dar al-Kutub al-’Ilmiyyah.

‘Allal al-Fasi. (2011). Maqasid syariah al-Islamiyyah wa Makarimuha. Kaherah: Dar al-Salam.

Fadl Ilahi. (1983). al-Tadabir al-Waqiyah min al-Arak fi Fiqh al-Islami. Beirut: al-Maktab al-Islami.

Hisyam Sa‘id Azhar. (2010). Maqasid syariah ‘Ind Imam al-Haramayn. Riyad: Maktabah al-Ruysd.

Isma‘il Muhammad al-Sa‘idat. (2011). Maqasid syariah ‘ind al-Imam al-Ghazali. ‘Amman: Dar al-Nafais.

Isma‘il ‘Umar bin Kathir. (2004). Tafsir al-Qur’an al-‘Azim. Beirut: Dar al-Fikr.

Manna‘ al-Qattan. (1987). al-Tasyri‘ wa al-Fiqh fi al-Islam. Beirut: Muassasah al-Risalah.

Muhammad Muhammad al-Ghazali. (t.t). al-Mustasfa min ‘Ilm al-Usul. Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabi.

Muhammad Muhammad al-Ghazali. (1999). Syifa’ al-Ghalil fi Bayan al-Syabah wa Mukhil wa Masalik al-Ta‘lil. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Muhammad Ahmad Ruysd al-Qurtubi. (1999). Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid. Beirut: Dar Ibn Hazm.

Muhammad ‘Abd al-‘Ati Muhammad ‘Ali. (2007). Al-Maqasid syariah wa Atharuha fi al-Fiqh al-Islami. Kaherah: Dar al-Hadith.

Muhammad ‘Ali al-Sabuni. (1997). Rawai‘ al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur’an. Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabi.

Muhammad al-Tahir Ibn ‘Asyur. (2011). Maqasid syariah al-Islamiyyah. ‘Amman: Dar al-Nafais.

Muhammad al-Amin al-Mukhtar al-Syanqiti. (t.t). Mudhakirah Usul al-Fiqh. Beirut: Dar al-Qalam.

Muhammad al-Hadri Bik. (1965). Tarikh al-Tasyri‘ al-Islami. Kaherah: al-Maktabah al-Tijari al-Kubra.

Muhammad ’Ali al-Syawkani. (1998). Fath al-Qadir Jami’ bayna Fannai al-Riwayah wa Dirayah min ’Ilm al-Tafsir. Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-’Arabi.

Muhammad Sa‘ad Ahmad al-Yubi. (1998). Maqasid syariah al-Islamiyyah wa ‘Alaqatuha bi al-Adillah al-Syar‘iyyah. Riyad: Dar al-Hijrah li al-Nasyr wa al-Tawzi‘.

Nur al-Din Muhktar al-Khadimi. (2013). Abhath fi Maqasid syariah. Beirut: Dar Maktabah al-Ma‘arif.

Samih ‘Abd al-Wahhab al-Janadi. (2013). Maqasid syariah ‘ind Ibn Qayyim al-Jawziyyah. Damsyik: Muassasah al-Risalah.

Samih ‘Abd al-Wahhab al-Janadi. (2008). Ahammiyat al-Maqasid fi syariah al-Islamiyyah wa Atharuha fi Fahm al-Nas wa Istinbat al-Hukm. Beirut: Muassasah al-Risalah.

Yasin Jasim. (2001). al-Amr wa al-Nahy ‘Ind Ulama’ al-‘Arabiyyah wa Usuliyyin. Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabi.

Yusuf Ahmad Muhammad al-Badawi. (2000). Maqasid syariah ‘ind Ibn Taymiyyah. Amman: Dar al-Nafa’is.

Yusuf al-Qaradawi. (2001). al-Siyasah al-Syar‘iyyah fi Daw’i Nusus syariah wa Maqasiduha. Beirut: Muassasah al-Risalah.

Yusuf al-Qaradawi. (2001). Kaifa Nat‘amalu Ma‘a al-Qur’an al-Karim. Beirut: Muassasah al-Risalah.

Danial Zainal Abidin. (2007). Quran Saintifik. Kuala Lumpur: PTS Millennia Sdn. Bhd..

Hamka. (1982). Tafsir al-Azhar. Jakarta: Penerbit Pustaka Panjimas.

Paizah Ismail. (2003). Undang-Undang Jenayah Islam. Selangor: Tradisi Ilmu Sdn. Bhd..

Mat Saad Abdul Rahman. (2006). Pembalasan Kesalahan Jenayah Dalam Masyarakat Majmuk. Selangor: Intel Multimedia And Publication.

Mahmood Zuhdi Abdul Majid et al.. (2012). Maqasid syariah. Kuala Lumpur: Unversiti Islam Antarabangsa Malaysia.

Said Ibrahim. (1996). Kanun Jenayah Syar‘iyyah. Kuala Lumpur: Dar al-Ma‘rifah.

Downloads

Published

2018-11-28

How to Cite

Abdul Manas, M. F., Abd Ghani, A. R., & Daud, M. N. (2018). Aplikasi Maqasid Syariah Terhadap Pentafsiran Ayat Hukum Arak Dalam Tafsir al-Azhar. Sains Humanika, 10(3-4). https://doi.org/10.11113/sh.v10n3-4.1549