Arabic Vocabulary Mastery of Politics and Economic among First Year Student in Public University/ Penguasaan Kosa Kata Bahasa Arab dalam Bidang Politik dan Ekonomi dalam Kalangan Pelajar Tahun Satu di Universiti Awam

Authors

  • Asmuni Zumrah Fakulti Pengajian Bahasa Utama, Universiti Sains Islam Malaysia, 71800 Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia
  • Nazipah Mat Shaid@Md. Said Fakulti Pengajian Bahasa Utama, Universiti Sains Islam Malaysia, 71800 Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia
  • Rosni Samah Fakulti Pengajian Bahasa Utama, Universiti Sains Islam Malaysia, 71800 Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia

DOI:

https://doi.org/10.11113/sh.v12n2.1664

Keywords:

Arabic, vocabulary, mastery, politic, economy

Abstract

Arabic language learning requires vocabulary mastery to understand reading texts. The lack of mastery may impede understanding and make it difficult for students to understand certain texts in certain fields. This study aims to analyze the words mastered by students in politics and economics. It also aims to analyze the vocabulary mastery of both fields among students. This study uses quantitative method by distributing test questions to students. The results showed that vocabulary mastery of politics and economics among students was very weak. It also showed the number of words mastered in both fields is limited. Therefore, it is proposed that the texts of political and economic fields should be included in the Arabic language syllabus as their use today is deemed necessary.

 

Author Biographies

Asmuni Zumrah, Fakulti Pengajian Bahasa Utama, Universiti Sains Islam Malaysia, 71800 Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia

Fakulti Pengajian Bahasa Utama

Nazipah Mat Shaid@Md. Said, Fakulti Pengajian Bahasa Utama, Universiti Sains Islam Malaysia, 71800 Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia

Fakulti Pengajian Bahasa Utama

Rosni Samah, Fakulti Pengajian Bahasa Utama, Universiti Sains Islam Malaysia, 71800 Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia

Fakulti Pengajian Bahasa Utama

References

Abdul Razif bin Zaini (2015), Penguasaan Kosa Kata Bahasa Arab Dalam Kalangan Pelajar Melayu Di Peringkat Universiti, Tesis PHD, Fakulti Bahasa dan Linguistik, UM, KL.

Abdul Razif Zaini, Khirulnizam Abd Rahman, Muhammad Haron Husaini, Khairil Ashraf Elias, Saifulah Samsudin, & Mohd Zaki Abd Rahman (2016). Pembelajaran Kosa Kata Bahasa Arab Berbantukan Aplikasi. Seminar Antarabangsa Akidah, Dakwah dan Syariah 2016 (IRSYAD), 1845-1859.

Azhar Muhammad (2014). Istikhdam al-Toriqah al-Tawasuliyyah fi Ta’alim al-Lughah al-‘Arabiyyah li al-Natiqin bi Ghairiha. Kajian Eksperimen di Pusat Asasi Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM). Tesis PhD. Universiti Sains Islam Malaysia.

Irma Martiny Md Yasim, Maimun Aqsha Lubis, Zaid Arafat Mohd Noor, Aisyah Sjahrony, (2017) Penggunaan Teknik Pembelajaran Aspek Kosa Kata Bahasa Arab Dalam Kalangan Murid, ASEAN Comparative Education Research Journal on Islam and Civilization (ACER-J), 1(1), 14-24. Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Nadwah Daud, and Nadhilah Abdul Pisal, (2014) Permasalahan Pertuturan Dalam Bahasa Arab Sebagai Bahasa Kedua. GEMA: Online Journal of Language Studies, 14 (1), 117-133

Nik Mohd Rahimi, Zahriah Hussin, & Wan Normeza (2014). Pembelajaran Kosa Kata Bahasa Arab Secara Aturan Kluster Semantik dan Aturan Kluster Bebas. Jurnal Teknologi (Social Sciences), 33-38.

Noor Anida Awang, Norhayati Che Hat, & Nurazan Mohmad Rouyan. (2014). Analisa Kelemahan Kemahiran Menulis Bahasa Arab dalam Kalangan Pelajar UniSZA. Prosiding Seminar Pengajaran & Pembelajaran Bahasa Arab 2014 Bangi: Fakulti Pengajian Islam, UKM & Fakulti Kontemporari Islam, UniSZA. Pg 1–11.

Nor Yazidah Yahya, Che Radiah Mezah, Nik Farhan Mustapha, & Mohd Sukki Othman (2016). Pemilihan Kosa Kata dalam Pembinaan Modul Pembelajaran Asas Bahasa Arab untuk Pelajar Warga Emas. Jurnal AL-ANWAR, Persatuan Bekas Mahasiswa Islam Timur (PBMITT). 2(2), 73-92.

Rohaizaf, Rosni Samah dan Azlan. (2018). Ta’lim Maharatul Kitabah Billughah Arabiyyah lil Natiqiina bighairiha Asaru Istikhdam Tariqah Mubasyirah . Nilai: USIM.

Rosni bin Samah. (2009a). Isu pembelajaran bahasa Arab di Malaysia. Nilai: Universiti Sains Islam Malaysia.

Rosni Samah (2010). Pendekatan Pengajaran Kosa Kata Bahasa Arab di Peringkat Menengah Rendah: Kajian kepada Guru Bahasa Arab di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kuala Lumpur (SMKAKL). Jurnal Majlis Dekan Pendidikan Malaysia (MEDC).

Rosni Samah (2012). Pembinaan Ayat Bahasa Arab dalam Kalangan Lepasan Sekolah Menengah Agama. Gema Online, Jurnal Pengajian Bahasa. Universiti Kebangsaan Malaysia, 12(2), 555-569.

Rosni Samah (2013). Kaedah Pengajaran Kosa Kata Bahasa Arab Untuk Pelajar Bukan Arab. USIM.

Rosni Samah, Fariza Puteh-Behak, Noor Saazai Mat Saad, Suraini Mohd Ali, Ramiaida Darmi, Haliza Harun. (2016). “Effective Methods in Learning Arabic Language as a Foreign Languageâ€. Mediterranean Journal of Social Sciences, 7(3), 349-355.

Rosni Samah. (2009b). Pendekatan Pembelajaran Kemahiran Bahasa Arab Untuk Penutur Bukan Jati. Nilai: Universiti Sains Islam Malaysia.

Rosni Samah. (2014). “Suggested Strategies for Non-Arabic Speakers in Learning Arabic Languageâ€. Pensee Journal, 76(1), 232-239.

Suhaila Zailani @ Hj. Ahmad, Salamiah Ab. Ghani, Ummu Hani Hj. Hashim, Zuraida Shaadon & Nur Syazwina Mustapa (2011). Tujuan Membaca Teks Arab Serta Masalah Yang Dihadapi: satu tinjauan awal di Fakulti Pengajian Islam. Kongres Pengajaran & Pembelajaran UKM 2011.

Tinkham, T. (1993). The Effect of Semantic Clustering on the Learning of Second Language Vocabulary. System. 21, 371–380.

Zainur Rijal Abdul Razak, Rosni Samah, Mohammad Fauzi Jumingan, & Mohd Shahriman Abu Bakar (2016). Kebolehan Menguasai Kosa Kata Bahasa Arab dalam Buku Teks di Kalangan Pelajar Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM). International Journal of Language Education and Applied Linguistics (IJLEAL). 33-43.

Zamri Ahmad & Ibtisam Abdullah (2014). Metod Pembelajaran Bahasa Arab Berasaskan Empat Kemahiran. Fakulti Pengajian Islam, UKM. Prosiding Seminar Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab.

Zulkifli Che Kob, Abd Rauf Hassan, Che Radiah Mezah (2016). Penguasaan Bacaan Nyaring Bahasa Arab J-Qaf dalam Kalangan Murid Sekolah Kebangsaan. e-Jurnal Penyelidikan dan Inovasi. 3(3), 110-134. Kolej Universiti Islam Selangor

Downloads

Published

2020-04-29

How to Cite

Zumrah, A., Mat Shaid@Md. Said, N., & Samah, R. (2020). Arabic Vocabulary Mastery of Politics and Economic among First Year Student in Public University/ Penguasaan Kosa Kata Bahasa Arab dalam Bidang Politik dan Ekonomi dalam Kalangan Pelajar Tahun Satu di Universiti Awam. Sains Humanika, 12(2). https://doi.org/10.11113/sh.v12n2.1664

Issue

Section

Articles